wtorek, 16 lipiec 2024

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Otworkowej, którego tematem przewodnim jest światło. Fotografia otworkowa jest znakomitym przykładem artystycznego wykorzystania falowej natury światła. 

Konkurs jest elementem większego przedsięwzięcia Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie – projektu I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej, którego podstawowym celem jest zaprezentowanie sztuki i nauki (fizyki) w wzajemnych relacjach, a nie jako wąskich oraz wyspecjalizowanych dziedzin.

Patronem Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Otworkowej  - ,,Światło'' jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 


REGULAMIN KONKURSU ,,Światło'':

1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć

3. Fotografie muszą być wykonane techniką otworkową, w formacie nie mniejszym niż 13 × 18 cm i nie większym niż 30 × 45 cm. Zdjęcia nie mogą być oprawione ani podklejone. Organizator prosi o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik *.tiff, rozdzielczość 300 dpi, długość minimum 1000 pikseli) – do celów dokumentacyjnych, kwalifikacyjnych oraz wydawniczych. Prace nie mogą być modyfikowane cyfrowo z wyjątkiem podstawowej obróbki RAW-ów (kadrowanie, dopasowanie poziomów itd.). Niedozwolone są fotomontaże. Dozwolona jest wielokrotna ekspozycja.

4. Każda fotografia musi posiadać metrykę zawierającą: tytuł pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania autora. Zdjęcia muszą posiadać numery i tytuły zgodne z umieszczonymi na karcie zgłoszenia.

5. Nadesłane prace nie spełniające warunków nie będą przedkładania ocenie Jury.

6. Prace należy nadsyłać na adres Organizatora: Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42 - 200 Częstochowa, z dopiskiem: „fotografia otworkowa” do dnia 14 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki. W tych samych opakowaniach zostaną po konkursie odesłane autorom. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki.

7. Opłata uczestnictwa od autorów wynosi 10,- zł, które należy wpłacić na konto Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie: ING BŚ O/Cz-wa: 16105011421000000501625040. (tytuł wpłaty – konkurs fotografii otworkowej). Wniesienie wpisowego gwarantuje wszystkim uczestnikom zwrot prac pocztą.

8. Oceny prac dokona Jury w terminie do 30 października 2014 roku. Jury wybierze także fotografie do prezentacji na wystawie I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetyczne.

9. W konkursie przyznane zostaną:
- nagroda główna, którą jest wystawa indywidualna w Miejskiej Galerii Sztuki, termin 8 września – 18 października 2015 roku (do wystawy będzie wydany folder)
- wyróżnienia w postaci prezentacji zdjęć na wystawie I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej w terminie 14 listopada 2014 roku do 4 stycznia 2015 roku
- wyróżnienia w postaci prezentacji zdjęć na wystawie w siedzibie Wydziały Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

10. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac, celach promujących wystawę, na następujących polach eksploatacji: w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), w Internecie, do druku materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie) oraz na filmowanie i inne formy utrwalania wystawy w celach dokumentacyjnych. Autor oświadcza, że wykorzystanie ww. materiałów nie naruszy praw autorskich osób trzecich, a w wypadku podniesienia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw, Autor zobowiązuje się zwolnić Galerię od odpowiedzialności z tego tytułu.

11. Nadesłanie prac jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu

TERMINY:
Ogłoszenie konkursu
Przyjmowanie prac do 14 października 2014 r.
Ocena Jury do 30 października 2014 r.

ORGANIZATOR:

konkurs fotografii otworkowej


Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
(34) 324 60 57
http://www.galeria.czest.pl/

Regulamin i karta zgłoszenia(plik do pobrania).